Terms & Conditions

Terms & Conditions (in Dutch):

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten met Van der Veen Handelsonderneming, en al haar handelsnamen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2
Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden worden uitgesloten,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval (toch) (enige)bepalingen van de voorwaarden van de koper van toepassing zijn, zullen, indien en voor zover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze verkoopvoorwaarden,deze verkoopvoorwaarden voor gaan.

1.2.1
 Indien en voor zover bij een in kracht van gewijsde gedane beslissing van een 
daartoe bevoegde autoriteit één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven. De partijen zijn alsdan gehouden aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economisch effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepaling welke ongeldig of niet afdwingbaar waren.


Art. 2 Prijsopgaven; aanbiedingen; aanvaarding

2.1
Alle prijsopgaven en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na schriftelijke of telefonische bevestiging van Van der Veen Handelsonderneming en/of van de koper,of wanneer Van der Veen Handelsonderneming een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.

2.2
Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van Van der Veen Handelsonderneming dan 
geldt dit als een verwerping van de  oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.


Art. 3 Tijd en plaats van levering

3.1
Levering zal plaatsvinden aan het door de wederpartij opgegeven adres in 
Nederland (of daarbuiten) en op kosten van de wederpartij.

3.2
Levertijden zijn bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft 
de wederpartij geen recht op schadevergoeding, zelfs indien Van der Veen Handelsonderneming in gebreke is gesteld.

3.3
Van der Veen Handelsonderneming is gerechtigd om leveringen in gedeelten te doen 
plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.

3.4
Indien de wederpartij in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is Van 
der Veen Handelsonderneming
gerechtigd te harer keuze om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van de wederpartij, ofwel de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Van der Veen Handelsonderneming om volledige schadevergoeding te vorderen.


Art. 4 Reclame; ontbinding

4.1
De wederpartij zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich 
overtuigen van de staat waarin de goederen verkeren. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 2 dagen na aflevering, bij gebreke waarvan Van der Veen Handelsonderneming niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen.

4.2
In geval Van der Veen Handelsonderneming (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal Van 
der Veen Handelsonderneming te harer keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst), of de goederen vervangen (zonder verdere kosten), of een redelijke vermindering op de koopprijs geven waarbij de wederpartij de goederen behoudt.

4.3

Op alle leveringen is het herroepingsrecht van toepassing. Deze voorwaarden zijn als volgt:

---

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken en de verpakking ongeopend is.

Bij verbreking van de verzegeling of het openen van de verpakking is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Van der Veen Handelsonderneming geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via het retoursformulier.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

---


Art. 5 Betalingsvoorwaarden

5.1.1
Alle prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, invoerrechten en andere belastingen 
en heffingen, welke de verkoopprijs beïnvloeden en welke van kracht zijn op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. In geval van aanpassing van één of meer van deze factoren voordat aflevering plaatsvindt in overeenstemming met de overeengekomen levertijd, heeft Van der Veen Handelsonderneming het recht dit alsnog door te berekenen in haar verkoopprijzen, zodanig dat op redelijkerwijze wordt voorzien in voorgevallen wijzigingen.

5.1.2
De gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen 
die binnen het kader van de Europese Gemeenschap, inclusief alle belastingen, rechten, heffingen en/of monetair compenserende bedragen e.d., indien en voor zover nog niet verrekend in de verkoopprijs zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 

5.2
 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de betaling opeisbaar na 8 dagen 
na de factuurdatum.

5.3
 Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal 
de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

5.4
 De wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie en/of verrekening.

5.5 
Van der Veen Handelsonderneming behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor 
levering) om van de wederpartij vooruitbetaling of zekerstelling voor de verkoopprijs te vragen doormiddel van een bankgarantie, een onherroepelijke letter of credit of enig gelijkend document, cessie van vordering of anderszins. Indien de wederpartij niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft,dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot betaling van de koopprijs als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en Van der Veen Handelsonderneming zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijk) de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke

tussenkomst, onverminderd haar recht om volledig schadevergoeding te vorderen.

5.6
 In geval van verzuim van betaling is de wederpartij de volgende kosten

verschuldigd:

- De administratiekosten à € 99,00

- De wettelijke rente

- De buitengerechtelijke incassokosten, welke minstens € 95,00 bedragen

- De daadwerkelijk door Van der Veen Handelsonderneming gemaakte gerechtelijke kosten

- Alle schade, welke Van der Veen Handelsonderneming lijdt ten gevolge van wijzigingen in de valutakoersen wanneer de koopprijs niet in euro’s luidt.


Art. 6 Installatie

6.1 
Installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn te allen tijde voor rekening van de 
wederpartij.


Art. 7 Aansprakelijkheid

7.1 
Van der Veen Handelsonderneming zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of 
schade ten gevolge van enige vertraging en /of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulke wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijs buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen,

aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet  nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare productiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal Van der Veen Handelsonderneming daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuzegerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

7.2 
Van der Veen Handelsonderneming zal niet aansprakelijk zijn voor gevolgschade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.
7.3 
De totale aansprakelijkheid van Van der Veen Handelsonderneming met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke Van der Veen Handelsonderneming voor die opdracht in rekening heeft gebracht.
7.4 
Behoudens voor zover Van der Veen Handelsonderneming onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de wederpartij Van der Veen Handelsonderneming vrijwaren tegen claims,acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekkingen hebben op de geleverde goederen.


Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 
De geleverde zaken blijven eigendom van Van der Veen Handelsonderneming totdat de 
wederpartij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen, betrekking hebbende op krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden.

8.2 
Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens 
Van der Veen Handelsonderneming of in geval de wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende een periode van 60 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is Van der Veen Handelsonderneming gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst om de goederen terug te nemen.

8.3 
De wederpartij verplicht zich op de geleverde zaken op eerste verzoek ten behoeve 
van Van der Veen Handelsonderneming een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle

bestaande en toekomstige vorderingen van Van der Veen Handelsonderneming op de wederpartij,daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen.


Art. 9 Garantie

9.1
 Van der Veen Handelsonderneming verplicht zich, tenzij anders is overeengekomen, 
gedurende drie maanden na levering, in geval van defect raken van (onderdelen) de geleverde apparatuur, deze naar keuze van Van der Veen Handelsonderneming te vervangen of te repareren of te laten repareren, zonder daarvoor arbeidsloon of materiaalkosten in rekening te brengen.

9.2 
De te repareren of te vervangen apparatuur of onderdelen daarvan dienen franco 
naar Van der Veen Handelsonderneming toegezonden te worden.

9.3 
Ieder recht op garantie gaat verloren, indien het defect te wijten is aan 
onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of indien blijkt dat reparaties door derden aan de apparatuur zijn uitgevoerd.


Art. 10 Rechterlijke bevoegdheid

10.1 
Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.

10.2
 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden

alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Van der Veen

Handelsonderneming en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechters, met dien verstande dat Van der Veen Handelsonderneming het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Art. 11 Privacy statement

Privacybeleid Van der Veen Handelsonderneming

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Van der Veen Handelsonderneming. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van der Veen Handelsonderneming niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Van der Veen Handelsonderneming respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

11.1 Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van der Veen Handelsonderneming of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

11.2 Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van der Veen Handelsonderneming of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

11.3 Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Van der Veen Handelsonderneming of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

11.4 Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

11.5 Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

11.6 Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

11.7 Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

11.8 Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

11.9 Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

11.10 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

11.11 Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Van der Veen Handelsonderneming

Goudenregenlaan 30, 9663EL Nieuwe Pekela   

+31 (0) 848 838 929

Info[a]vdveenpc.nl

----


 

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Voorwaarden

Bij uw bestelling gaat u akkoord met onze leverings- en betalingsvoorwaarden, alsmede deze

aanvullende voorwaarden. Inkoopvoorwaarden worden niet geaccepteerd.

Bestellen

Bestellingen ontvangen wij bij voorkeur per e-mail, telefonisch bestellen is ook mogelijk:

houdt dan rekening met eventuele wachttijden.

Levertijd

De levertijd kan per order verschillen, deze zal dan ook per order aan de afnemer bekend worden

gemaakt.

Backorders

Van der Veen Handelsonderneming neemt backorders aan maar beschouwd deze als een aparte order.

M.a.w. deze orders worden met eventuele order- en verzendkosten berekend. Op verzoek kan

een order pas worden uitgeleverd als alle bestelde artikelen voorradig zijn. Bij uitlevering van

geplaatste backorders wordt de op leverdatum geldende prijs in rekening gebracht.

Geweigerde zendingen

Als een uitgeleverde zending niet wordt geaccepteerd, worden – ongeacht de reden van

weigering – 35% van de totale factuur,als annuleringskosten in rekening gebracht.

Reclamaties

Indien uw bestelling niet goed of niet volledig is ontvangen, dient u dit uiterlijk 2 dagen na leverdatum per

e-mail of telefonisch te melden. Wij zullen hierin dan zo snel mogelijk actie ondernemen.
Privacy

Voor de werking van uw gegevens is ons privacy statement van toepassing. Alle gegevens zullen naar aanleiding van het privacy statement verwerkt worden.
Het privacy statement is net als dit document met de Algemene voorwaarden van toepassing op alle transacties.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en Excl. BTW getoond op deze website.